Algemene voorwaarden

Individuele coaching zakelijk
 1. Een standaard coachtraject duurt ca. 3 tot 5 maanden en bestaat in principe uit zes tot tien tweewekelijkse bijeenkomsten. De bijeenkomsten duren anderhalf uur. Een coachtraject kan niet ingekort, maar wel verlengd worden.
 2. Wij doen ons uiterste best om tussen de coach en de cliënt een goede match tot stand te brengen. Mocht na het eerste coachgesprek blijken dat deze match toch niet de juiste is, dan zullen wij enkel voor dit gesprek kosten in rekening brengen of de cliënt in contact brengen met een andere coach.
 3. In goed onderling overleg tussen de coach en de cliënt wordt een planning gemaakt voor de reeks van zes tot tien bijeenkomsten.
 4. Indien een coachgesprek of een bezoek van de coach aan de coachcliënt binnen 2 werkdagen voor het afgesproken tijdstip wordt afgezegd, vervalt het gesprek. In onderling overleg met de coach kan een vervangende afspraak worden gemaakt. Dit gesprek zal extra in rekening worden gebracht. Bij langdurige ziekte van de coach volgt restitutie naar rato van het nog niet gerealiseerde deel van het coachtraject. Indien mogelijk en gewenst, zorgt Levensmanagement voor een vervangende coach.
 5. De bijeenkomsten vinden plaats bij Levensmanagement in Gemonde of een nader te bepalen goed geoutilleerde locatie. In het laatste geval zijn de reistijd en -kosten van de coach voor rekening van de cliënt. Kosten reistijd bedragen € 100,– per uur en reiskosten € 0,35 per gereden km.
 6. De kosten voor zes sessies zijn € 1800,–, exclusief btw. Meer gesprekken zijn uiteraard altijd mogelijk. Elke extra coachsessie kost € 300, — per 1½ uur. Deze bedragen zijn inclusief voorbereiding en exclusief materiaal. Verlenging van een coachtraject wordt naar rato van het tarief gefactureerd. Op alle bedragen wordt 21% btw in rekening gebracht. Wanneer de cliënt of de organisatie het traject tussentijds wil beëindigen, kan geen geld worden terugbetaald. Het restbedrag kan gereserveerd worden voor gesprekken, die op een later tijdstip (binnen 1 jaar na het eerste gesprek) plaatsvinden of door een collega worden gebruikt.
 7. Per mail versturen wij de offerte voor het coachtraject. Wanneer deze offerte akkoord is, zal door ons een factuur voor het gehele coachtraject worden toegestuurd. Betaling dient in principe vóór aanvang van het traject te geschieden.
 8. De opdracht wordt aanvaard met instemming van zowel de cliënt als de opdrachtgever. De opdrachtgever dient ervoor in te staan, dat de opdracht niet wordt beëindigd zonder instemming van de cliënt. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de daadwerkelijke uitvoering van de verkregen inzichten en adviezen.
 9. De coach bereidt elke bijeenkomst voor en leest eventueel ter hand gesteld schriftelijk materiaal. De cliënt bereidt zich eveneens voor ten einde de bijeenkomsten zo effectief mogelijk te maken.
 10. Levensmanagement respecteert de privacy van de cliënt en de opdrachtgever, zowel jegens elkaar als tegenover derden, en verplicht zich tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie, ook na beëindiging van het coachtraject.
 11. De verstrekte persoonsgegevens (naam en e-mailadres) zijn enkel voor intern gebruik bedoeld (facturatie, communicatie over de coaching, informatie over activiteiten van Levensmanagement) en worden nimmer verstrekt aan derden. Als je na afronding van de coaching geen informatie meer wenst te ontvangen, kun je dit persoonlijk, telefonisch of per mail aangeven en dan zullen we je persoonsgegevens per direct uit ons bestand verwijderen.
Team- en Conflictcoaching
 1. Bij incompany coachtrajecten is de organisatie in handen van de opdrachtgever. De opdrachtgever draagt zorg voor een goede locatie, lunch, koffie/ thee en indien wenselijk diner en verblijf. De kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever. Het is mogelijk om het coachtraject te laten verzorgen in onze eigen locatie tegen arrangementskosten.
 2. Levensmanagement maakt desgevraagd een offerte voor een traject, waarin de inhoud van het coachtraject wordt omschreven en aanvullende afspraken worden vermeld. Opdrachtgever stuurt een kopie van de offerte voorzien van een handtekening retour naar Levensmanagement als bevestiging van het in te zetten traject. Opdrachtgever verklaart zich met ondertekening van de offerte akkoord met de algemene voorwaarden.
 3. Facturering vindt voorafgaand aan het coachtraject plaats en het factuurbedrag dient te worden voldaan, vóórdat het traject aanvangt, tenzij anders overeengekomen. Een coachtraject dat over een langere periode wordt uitgevoerd kent een betaling in 2 termijnen.
 4. Bij annuleren van een coachtraject gelden de volgende voorwaarden:
  a. Bij annulering tot 31 dagen vóór aanvang worden geen kosten in rekening gebracht.
  b. Bij annulering tussen 30 en 14 dagen vóór aanvang wordt 50% van de geoffreerde kosten in rekening gebracht.
  c. Bij annulering binnen 14 dagen vóór aanvang wordt 100% van de geoffreerde kosten in rekening gebracht.
 5. Bij ziekte van de coach wordt een collega ingezet. Ook is het mogelijk om in onderling overleg het coachtraject te verplaatsen naar een nader af te spreken datum en deze door dezelfde coach te laten uitvoeren.
 6. De opdracht wordt aanvaard met instemming van zowel de betrokken medewerkers als de opdrachtgever. De medewerkers zijn zélf verantwoordelijk voor de daadwerkelijke uitvoering van het geleerde in de praktijk.
 7. Levensmanagement respecteert de privacy van de opdrachtgever, zowel binnen de organisatie als tegenover derden, en verplicht zich tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie, ook na beëindiging van het begeleidingstraject.
 8. De verstrekte persoons- en organisatiegegevens zijn enkel voor intern gebruik bedoeld (facturatie, communicatie over het coachtraject, informatie over activiteiten Levensmanagement) en worden nimmer verstrekt aan derden. Na afronding van het coachtraject is het mogelijk om op verzoek van de opdrachtgever en/of medewerkers per direct alle gegevens uit ons bestand te laten verwijderen.
 9. Andere relevante voorwaarden worden in de offerte specifiek benoemd.